مرکز نوآوری

مرکز نوآوری، محل استقرار افراد (حقیقی و حقوقی) نخبه ای است که در قالب تیم های تخصصی گوناگون و با رصد دائم فرایند های شرکت، روند های ملی و بین المللی زیست بوم مرتبط با شرکت و با خلق دانش و فناوری های پیشرفته و نو، خدمات جدید (راه کارها و راه حل های جدید برای توسعه، پیشرفت و حل مسائل شرکت)  و محصولات جدیدی را خلق و تولید می کنند که استفاده از آنها منجر به توسعه همه جانبه شرکت(منابع انسانی، مالی، بازار و…..) خواهد شد.

تیم های تخصصی که به صورت موقت یا دائم در مرکز نوآوری مستقر می شوند متشکل از افرادی هستند که در تمامی حوزهای شرکت شامل مالی، اداری، منابع انسانی، فنی، بازاریابی، بازارگانی، حقوقی و…..دارای تخصص و تجربه و لزوماً ایده های نو هستند. ضمناً اعضای این تیم ها می توانند نمایندگانی از مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، صنایع (دولتی و خصوصی) و حتی سایر مراکز نوآوری  مشابه هم باشند.

در مجموع مرکز نوآوری مرکزی برای تعمق، تفکر وتعامل مستمر افراد دارای بینش و نگرش کل نگر، ایده نو و با سرعت عمل بالا و ارتباطات موثر است که نتیجه همه این مزیت ها و برتری ها، باعث پیشرفت و توسعه شرکت در سطح ملی و بین المللی می شود.

ضرورت ایجاد اینوپی چیست؟

“پترو نیرو صبا” به این نتیجه و اعتقاد عملی رسیده است که:

تولید، انتقال و انتشار دانش و فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جنبه جهانی به خود گرفته است و با توجه به ماهیت سیال علم و فناوری، کسب و کاری موفق است که اقدامات و فعالیت های خود را همراه، همگام و همساز با تغییرات و نوآوری های بسیار سریع این حوزه سازد.

ظهور دانش و فناوری های نوین باعث ظهور رقبای جدید در بازار تولید کنندگان و مصرف کنندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شده است، ضمن اینکه رقبای قدیمی را نیز از طریق تجهیز به فناوری های جدید قوی ترکرده است.

بنابراین گریز و گزیری جز مجهز شدن به بینش، نگرش، روش و فناوری های نوین در این حوزه نیست. تبعاً افزایش فروش، افزایش سهم بازار ملی و بین المللی، پیشرو و رهبر بودن و نهایتاً ماندگاری موثر، از اهداف متعالی شرکت پترو نیرو صبا است؛ اما پترو نیرو صبا اعتقاد دارد تحقق اهداف فوق مستلزم:

  • نوآوری در بینش و نگرش
  • نوآوری در شیوه مدیریتی
  • نوآوری در منابع انسانی
  • نوآوری در فرایند مالی
  • نوآوری در فرایند بازاریابی
  • نوآوری در روابط بین المللی

است و نیاز است مرکزی در درون شرکت، به دور از روال و رویه های اداری و مشکلات شرکتداری که همه مدیران و پرسنل صفی و ستادی درگیر روزمرگی آنها هستند، طی یک فرایند مدرن، مستقلاً ، مشخصاً و دائماً دانش و روش نوین را به همه واحدها و لایه های شرکت تزریق کند. این مرکز در شرکت پترو نیرو صبا، همان ” اینوپی” است.

 

چشم انداز اینوپی

پیشرو در خلق ایده های نو و فناوری های پیشرفته:

پیشرو در خلق ایده های نو و فناوری های پیشرفته:

 

در این مرکز با اتکاء به توانمندی و تجربه افراد تیم های  تخصصی که داریم، دائماً ایده های کاربردی نو و فناوری های پیشرفته ای را تقدیم همه پرسنل شرکت می کنیم.

 به یک رهبر برای اجزاء زیستPNS تبدیل بوم نوآوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی:

به یک رهبر برای اجزاء زیستPNS تبدیل بوم نوآوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی:

 

در این مرکز اعتقاد داریم نوآوری با مشارکت و همکاری همه اجزاء زیست بوم نوآوری اتفاق می افتد.بنابراین  پیش قدم می شویم و به گرمی دست همکاری خود را در دستان آنها می فشاریم.

به صنعت نوآور و دانش بنیان PNS تبدیل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی:

به صنعت نوآور و دانش بنیان PNS تبدیل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی:

در این مرکز با اتکاء به توانمندی منابع انسانی متخصص و ماهرمان و مشارکت  نوآورانه و فناورانه سایر  همکاران خارج سازمانی مان، PNS را به یک صنعت نوآور و دانش بنیان تبدیل می کنیم.

رویکرد های مدیریتی اینوپی

پرواضح است که خلاقیت و نوآوری به دلیل ماهیت پویا و سیالی که دارد به هیچ وجه در ساختارهای سازمانی عمودی و روش های مدیریتی بسته خلق و شکوفا نمی شود.تبعاً سبک های مدیریتی اینوپی با توجه به این ویژگی نوآوری به شرح زیر است:

رهبری به جای ریاست

رهبر، انگیزه ایجاد می کند، راه را هموار می کند، پشتیبان تیم در مواقع بحران است، دستور نمی دهد، مشارکت می کند؛ امارئیس، دستور می دهد، بازخواست می کند، تنبیه می کند، مطالبه گر است، پاسخگو نیست….. ما در اینوپی، رهبر داریم.

مدیریت تحول آفرین و الهام بخش

مدیر تحول آفرین، دائماً منابع انسانی سازمان را تشویق می کند، محیط کار را برای آنها مناسب می کند، در تصمیم گیری ها به آنها اختیار می دهد، ارزش های شرکت را به کارکنان انتقال می دهد تا کارکنان بتوانند تغییرات و نوآوری های مثبتی را ایجاد کنند….ما در اینوپی مدیر تحول آفرین داریم.

مدیریت مشارکت جو

مدیر مشارکت جو علاوه بر مشارکت با همکاران داخلی، به دنیال جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان خود است. دائماً با افراد، سازمان ها و شرکت ها مذاکره می کند تا حمایت و مشارکت آنها را در خلق یک ایده جدید و خدمت جدید جلب کند. او معتقد است تعامل، تفاهم و تبادل افکار با ذی نفعان درونی و بیرونی، خلق ایده و نوآوری را تسریع می کند…… ما در اینوپی، مدیر مشارکت جو  داریم.

وظایف تیم های اینوپی

لازم به ذکر است وظایف و فعالیت های نوآورانه ای که در هر تیم انجام می شود با هدف افزایش بهره وری تمام بخش های پی ان.اس انجام می شود. اما به جهت تقویت جایگاه رهبری ملی شرکت و در راستای مسئولیت اجتماعی(تقویت زیست بوم وابسته)، برای متقاضیان خارج شرکت نیز قابل انجام است.

تیم نوآوری منابع انسانی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی پیشرفته، تدوین مکانیزم های مدرن ارزیابی و پایش منابع انسانی، تدوین روش های نوین گزینش و بکارگیری منابع انسانی، برگزاری کارگاه های خلاقیت و نوآوری منابع انسانی و….

تیم نوآوری بازار

رصد، تحلیل و بکارگیری فناوری های نوین توسعه بازار(مشتری مداری، بازاریابی،بازرگانی، ……)

تیم نوآوری زیست بوم

تعامل مستمر و عملیاتی با لایه های اول و دوم زیست بوم نوآوری ( انعقاد تفاهم نامه، پروژه های مشترک ……)

تیم نوآوری مالی

رصد، تحلیل و بکارگیری فناوری های نوین حسابداری، حقوق و دستمزد، تامین مالی

تیم نوآوری فنی

 رصد، تحلیل و بکارگیری فناوری های نوین فرایندهای فنی شرکت ( هوشمندسازی، اتوماسیون و….)