گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه ی رتبه 1 نفت و گاز
رضایت نامه پتروشیمی لرستان
رضایت نامه پتروشیمی لرستان
رضایت نامه پتروشیمی مهاباد
رضایت نامه پتروشیمی مهاباد
رضایت نامه سازمان منطقه آزاد قشم
رضایت نامه سازمان منطقه آزاد قشم
رضایت نامه مجتمع دریایی قشم
رضایت نامه مجتمع دریایی قشم
تاسیسات و تجهیزات - ابنیه - آب
تاسیسات و تجهیزات - ابنیه - آب
iso 21500
ISO 21500
IMS
HSE-MS
ISO 29001