گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه ی رتبه 1 نفت و گاز
رضایت نامه پتروشیمی لرستان
رضایت نامه پتروشیمی لرستان
رضایت نامه پتروشیمی مهاباد
رضایت نامه پتروشیمی مهاباد
رضایت نامه سازمان منطقه آزاد قشم
رضایت نامه سازمان منطقه آزاد قشم
رضایت نامه مجتمع دریایی قشم
رضایت نامه مجتمع دریایی قشم
تاسیسات و تجهیزات - ابنیه - آب
تاسیسات و تجهیزات - ابنیه - آب