اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای الموت شرقی استان قزوین:

تأمین مصالح و تجهیزات اختصاصی و انجام عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای الموت شرقی محور دیکین

کارفرما: شرکت گاز استان قزوین

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی _PC

سال راه اندازی: ۱۳۹۶

محل: استان قزوین، شهرستان قزوین

اهداف: گازرسانی به روستاهای الموت شرقی محور دیکین