احداث تأسیسات بخش خشکی بندر کاوه قشم:

اجرای تأسیسات بخش خشکی بندر کاوه قشم، در بخش های آبرسانی پمپاژ آب شیرین، آتش نشانی پمپ آب شیرین و پمپاژ آب دریا به اسکله کاوه

کارفرما: شرکت زود ساز بندر

نوع قرارداد: عملیات اجرا – C

سال راه اندازی: 1389

محل: استان هرمزگان، شهرستان قشم

اهداف: تأمین نیاز آبرسانی پمپاژ آب شیرین و آتش نشانی اسکله بندرکاوه قشم