احداث ساختمان اداری استاندارد قشم:

احداث ساختمان اداری به متراژ۱۳۰۰ متر مربع شامل عملیات های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی

کارفرما:شرکت نظارت بر ظوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم
نوع قرارداد:خرید و عملیات اجرایی – PC
سال راه اندازی:۱۳۹۰
محل:استان هرمزگان، شهرستان قشم
اهداف:توسعه فضای اداری ساختمان استاندارد قشم