پروژه انتقال ته ریزهای سیکلون های هوایی گلگهر سیرجان:

انجام عملیات خاکی، بتنی و ساختمانی و اسکلت فلزی و نصب تجهیزات مکانیکی، پایپینگ، تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق مجتمع گلگهر سیرجان

 کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت

نوع قرارداد: خرید و اجرا_PC 

سال راه اندازی: ۱۳۹۳

محل: استان کرمان، شهرستان سیرجان

اهداف: انتقال ته ریز های سیکلون های معدن شماره یک مجتمع گلگهر سیرجان