تکمیل عملیات اجرایی و راه اندازی واحد تصفیه آب پتروشیمی لرستان:

تکمیل عملیات نصب تجهیزات دوار ثابت، عملیات اجرایی لوله کشی روزمینی و زیرزمینی و عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق و ساخت مخازن واحد تصفیه آب

کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۲

محل: استان لرستان، شهرستان خرم آباد   

اهداف: تأمین آب مورد نیاز تصفیه شده سایر واحد های فرآیندی و آتش نشانی