تکمیل عملیات اجرایی و راه اندازی واحد سیستم برج خنک کننده پتروشیمی لرستان:

تکمیل عملیات نصب تجهیزات دوار ثابت، عملیات اجرایی لوله کشی روزمینی و زیرزمینی و عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق سیستم برج خنک کننده 

کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۲

محل: استان لرستان، شهرستان خرم آباد   

اهداف: سیستم خنک کننده آب فرآیندی