تعمیرات اساسی و حوض خشک شناور های کاسپین ۱ و ۲:

شناور های کاسپین ۱ و ۲ شناور های خدمات رسان و Utility سکوی شناور امیرکبیر در دریای خزر می باشند که پس از گذشت  ۱۳سال از ساخت آن ها به منظور تعمیرات اساسی بدنه سیستم رانش، سیستم هدایت و ناوبری وارد حوض خشک می شود و تعمیرات اساسی بر روی آنها صورت می گیرد.

 کارفرما: شرکت ملّی نفت ایران، شرکت نفت خزر

نوع قرارداد: خرید و اجرا – PC

سال راه اندازی: ۱۴۰۰

محل: استان گیلان، اسکله تعمیراتی بندر انزلی

اهداف: تعمیرات اساسی بدنه، سیستم های راهبری و رانش شناور های کاسپین ۱ و ۲ جهت خدمات بهتر به سکوی شناور امیرکبیر