عملیات اجرایی و راه اندازی واحد هیدروژن پتروشیمی لرستان:

نصب تجهیزات ثابت و دوار، ساخت و نصب Reformer، عملیات برق و ابزار دقیق واحد هیدروژن

کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۳

محل: استان لرستان، شهرستان خرم آباد   

اهداف: تولید هیدروژن جهت واحد های فرآیندی