اجرای تجهیز کارگاه، پست و کنترل مرکزی و عملیات شمعکوبی پروژه HYCO پتروشیمی کارون:

احداث ساختمان های برق و کنترل به مساحت ۲,۰۲۵متر مربع به منظور تولید هیدروژن و کربن، شمعکوبی به تعداد ۱,۸۰۰عدد جهت استحکام پی و احداث ساختمان تجهیز کارگاه و ساختمان اداری و انبار به مساحت ۷۸۰متر مربع

کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی – PC

سال راه اندازی: ۱۴۰۰

محل: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

اهداف: اجرای ساختمان های تجهیز کارگاه پست و کنترل مرکزی و انجام عملیات شمعکوبی و احداث ساختمان های برق و کنترل