اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و زیر زمینی متانول کاوه:

اجرای حدود ۲۴۰هزار اینچ قطر جوشکاری لوله های زیرزمینی و روزمینی و اجرا حدود ۶۰۰ هزار کیلوگرم ساخت ساپورت و عملیات رنگ و سند بلاست 

 کارفرما: شرکت متانول کاوه

نوع قرارداد: عملیات اجرایی-  C

سال راه اندازی: ۱۳۹۶

محل: استان بوشهر، شهرستان بندر دیر

اهداف: تولید به میزان بیش از۲ میلیون تن متانول در سال