گازرسانی و نصب ایستگاه های تقلیل فشار به روستاهای بیرجند:

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮاي ۲۶۲۴۴ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ۲۰۴ ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻮﻻدي،۱۹۱۷۰۰ ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ توزیع پلی اتیلن، ﻧﺼـﺐ ۳۰۰۰ ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ، ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل دو مورد ایستگاه تقلیل فشارگاز (T.B.S)

کارفرما:شرکت گاز استان خراسان جنوبی
نوع قرارداد:خرید و عملیات اجرایی – PC
سال راه اندازی:۱۳۹۷
محل :استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند
اهداف:پروژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي در میان ﺳﺮﯾﺠﺎن، ﻓﻀﻞ آﺑﺎد، ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد، ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﺑﻮرﻧﮓ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃـﺮاف ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ روش خرید و اجرا