انجام عملیات نصب مکانیکی پروژه شرکت پتروشیمی کارون HYCO:

تکمیل نصب تجهیزات ثابت، دوار، عملیات پایپینگ، ابزار دقیق، نصب ادوات و تجهیزات اطفاء حریق کارخانه هیدروژن و منواکسید کربن شرکت پتروشیمی کارون

کارفرما:  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED  

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی-  PC

سال راه اندازی: 1403

محل: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

اهداف: تأمین خوراک هیدروژن و مونواکسید کربن  پتروشیمی کارون