تکمیل کارهای سیویل و محوطه سازی سایت پتروشیمی لرستان:

 تکمیل ساخت و نصب ساپورت های لوله، منهول ها، کانال های برق و لوله و دیوارهای حائل و اجرای بخشی از محوطه سازی سایت پتروشیمی لرستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۲

محل: استان لرستان، شهرستان خرم آباد   

اهداف: انجام باقی مانده کارهای سیویل و محوطه سازی سایت به منظور ایجاد جبهه های کاری جدید در بخش پایپینگ