گازرسانی و نصب ایستگاه های تقلیل فشار به روستاهای بیرجند

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮاي 26.244ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و 204 ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻮﻻدي،191.700 ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ توزیع پلی اتیلن، ﻧﺼـﺐ 3.000 ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ، ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل دو مورد ایستگاه تقلیل فشارگاز (T.B.S)

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی - PC
سال راه اندازی: 1397
محل :استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند
اهداف:پروژه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي در میان ﺳﺮﯾﺠﺎن، ﻓﻀﻞ آﺑﺎد، ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد، ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﺑﻮرﻧﮓ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃـﺮاف ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ روش خرید و اجرا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.