خرید و اجرای تاسیسات عمومی الکتریکی و مکانیکی گالری های برق پتروشیمی مهر، مروارید و کاویان:

اجرای حدود ۲۰۰,۲متر گالری با سازه بتنی جهت اجرای تأسیسات برق و مکانیک حد فاصل پتروشیمی های مهر، مروارید و کاویان از پست برق ۵SS پتروشیمی دماوند و تأمین برق مورد نیاز برای پتروشیمی های مذکور می باشد که در این راستا حدود ۱۰۰ کیلومتر کابل ۳۰۰*۱ فشار قوی و حدود ۵۰کیلومترکابل های فشار متوسط اجرا شده است.

کارفرما: شرکت پتروشیمی دماوند

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی _  PC   

سال راه اندازی: ۱۳۸۹

محل: استان بوشهر، شهرستان عسلویه 

اهداف: تأمین برق پتروشیمی کاویان، مهر و مروارید