خرید و نصب خط لوله GRE پتروشیمی دماوند:
 خرید و تأمین مصالح و تجهیزات و کلیه کار های جهت نصب کامل خط لوله GRE و آزمایش و راه اندازی و رفع عیوب آن

کارفرما: شرکت پتروشیمی دماوند

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی_ PC

سال راه اندازی: ۱۳۹۶

محل: استان بوشهر، شهرستان عسلویه  

اهداف: انتقال آب دریا از طریق لوله های GRE به پتروشیمی دماوند