پترونیروصبا

 

پترونیروصبا به عنوان یکی از شرکت های پیمانکاری فعال در کشور و در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ابتدای تاسیس، تلاش کرد با نگاهی پروژه محور تمامی مشکلات و موانع موجود را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حل نمایید و تا کنون در این زمینه موفق و نقش آفرینی نموده است.  این نگاه پروژه محور قادر است مدیریتی پویا را در اجرای پروژه ها به نمایش بگذارد که باعث به اتمام رسیدن پروژه ها با کمترین قیمت، کمترین زمان، بهترین کیفیت و با استفاده از استاندارد های شناخته شده در جهان در زمینه مدیریت پروژه شده است که زوایایی از پروژه را مشاهده کنیم که در دیدگاه سنتی مدیریت پروژه همواره مغفول می ماند.

R

پیمانکار عمومی

R

دانش فنی و مهندسی داخلی

R

مهندسی، خرید و اجرا

کنترل و تضمین کیفیت

ساخت و اجرا

تدارکات و خرید

ایمنی و بهداشت محیط زیست

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

طراحی و مهندسی

ایمنی و بهداشت محیط زیست

کنترل و تضمین کیفیت

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

ساخت و اجرا

تدارکات و خرید

طراحی و مهندسی

 شرکت های همکار