پترو نیرو صبا, شرکت دانـش بنیـان نوآورصنعت نفت، گاز و پتروشیمی

پترو نیرو صبا به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در حوزه های نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، ازابتدای تاسیس خود تا کنون، تلاش کرده با نگاهی پروژه محور، در رفع نیازها و کاستی های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تاثیرگذار باشد وبه گواه طرح های مهم ملی به اجرا درآورده، در این زمینه نقش آفرین بوده است.
این شرکت از سال 1387 دربیش از 30 طرح های کوچک ، متوسط و بزرگ پیمانکاری، فعالیت اجرایی و میدانی داشته و در خلال این سالها، در تکمیل و تکوین طرح های عظیمی و بزرگ مقیاسی چون پتروشیمی لرستان، سد یامچی اردبیل و طرح تولید متانول کاوه که بزرگترین طرح متانول جهان است، سهم مهمی ایفا نماید.
این شرکت که در عمل به هلدینگی بزرگ در کشور تبدیل شده است، در حال حاضر در 10 طرح و پروژه بزرگ صنعتی به فعالیت مشغول است که از مهمترین آنها می توان به طرح بزرگ اقتصادی زیست محیطی جمع آوری گازهای فلر بید بلند، طرح هایکو ماهشهر، اجرای طرح خطوط لوله پتروشیمی دهلران و جابجایی و بهسازی کارخانه پشم شیشه شیراز اشاره نمودکه موجبات اشتغال بیش از 2500 نفر را فراهم اورده است.

ورود به عرصه تولید محصوات پتروشیمی در دو طرح ملی که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و نیز صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا از دیگر فعالیتهای در حال انجام است.
آنچه در این زمینه مایه مباهات است، آنکه این شرکت به گواه کارفرمایان و مراجع ناظر، همواره مدیریتی پویا و زمانمند را در اجرای پروژه ها به نمایش گذاشته است. به اتمام رسیدن پروژه ها با کمترین قیمت، کمترین زمان، بهترین کیفیت و با استفاده از استانداردهای روزجهان در زمینه مدیریت پروژه شده، دستاوردی است که افکارعمومی، ارزیابان، رسانه ها و بدنه صنعت از پترو نیرو صبا در ذهن دارند.
این شرکت ﮐــﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺎﻧش از اﯾــﺪه، ﺛــﺮوت و از ﺷﮑﺴــﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ و از ﺳــﺨﺘﻰ، رﻓــﺎه آﻓﺮﯾﺪﻧــﺪ، ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻫﻤــﻪ ى ﻣﻮاﻧــﻊ و ﺗﺤﺮﯾــﻢ ﻫــﺎ ﺗﻮاﻧﺴــته ﺑــﺎ اﺳﺘﻮارى درﻋﺮﺻــﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﮐﺸــﻮر ﺷــﮕﻔﺘﻰ ﺧﻠـﻖ ﮐﻨــﺪ و ﺑــﺮاى ﻫــﺰاران ﻧﻔــﺮ ﮐﺎر اﯾﺠــﺎد ﻧﻤﺎﯾــﺪ و ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدارى از ﺗﻮاﻧﺎﯾــﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺧﺒــﺮه و ﻣﺘﺨﺼــﺺ در زﻣــﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧــﮑﺎران ﻋﻤﻮﻣــﻰ (EPC) در ﻋﺮﺻــﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﮐﺸــﻮر ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد.
شرکت پترونیرو صبا در حال حاضر ﺑــﻪ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ سخت ﮐﻮﺷــﻰ و ﺗــﻼش ﻧﯿﺮوﻫــﺎى ورزﯾــﺪه، ﺧﺪﻣــﺎت ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ را ﺑﻪ روش صفر تا صد طرح، خرید و ساخت و در مواردی با تامین مالی ارائه می نماید که در نوع خود در کشور بسیار معدود و انگشت شمار است.
همچنین اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دیگر فعالان و بنگاههای اقتصادی و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫــﺎى داﺧﻠــﻰ و ﺧﺎرﺟــﻰ ﮐــﻪ از ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﺨﺼﺼــﻰ، ﻣﺘﻨــﻮع و ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﺮاى اراﺋــﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ، اﻗﺪاﻣــﺎت ﻣﻮﺛــﺮى ﺑــﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور کالا و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ به کشورهای هدف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رسانده است. گــﺮوه ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎى ﻓـــــﻮق، راه را ﺑــﺮاى ارﺗﻘــﺎى ﺳــــﻄﺢ ﮐﯿﻔــﻰ ﺟﺎﻣﻌـــﻪ و ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐــﻪ ﺧﻮاﺳـــﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮﻧــﺪ ﻫﻤــــﻮار ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﮑﺎرﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، در شکل گیری ﺟﺎﻣﻌﻪ اى ﺑﻬﺘﺮ و زیستی سالم و شاد ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ مشارکت می نماید.
موضوع مهم دیگری که پترو نیرو صبا در همه سالهای گذشته بر آن پایفشاری کرده، توجه به راهکارها و ایده های نو برای برون رفت از تنگناهای ایجاد شده در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه کشور بوده است. این موضوع و توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی، کارآفرینی و فناوری های نو موجب گردید اقدامات ارزشمند صورت گرفته از سوی نهاد اصلی پشتیبان و تسهیلگر اکوسیستم نوآوری کشورمورد توجه قرار گیرد و پترونیرو صبا به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوآورمعرفی گردد.
همچنین تاسیس مرکز نوآوری به عنوان رویکرد آینده نگرانه در حکمرانی شرکتی پترونیرو صبا در سال گذشته به اجرا درآمده و مرکز نوآوری در حال اجرای طرح های مختلفی در زمینه هوشمندسازی فرآیندها، پیاده سازی هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین، HSEدر صنایع و چابک سازی مجموعه هاست.
بر این اساس، به استحضار میرساند این شرکت پویا، نوآور و اقدام گرا با اتکا به تجربه، دانش و ظرفیت عظیم نیروی انسانی باانگیزه و خلاق در ستاد، شرکتهای تابعه و مشارکت کنندگان کلیدی خود، در خصوص اجرای طرح های تازه و ارزش آفرین در کشورهای هدف ( خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و آفریقا) آماده همکاری و همراهی است تا افتخار و دستاوردهایی ارزشمند را با حمایت بخش دولتی و حاکمیتی به اجرا درآورد.

هیات مدیره پترو نیرو صبا

حامد فرجی

نایب رئیسه هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل

امیر رضایی واحد

هم بنیانگذار و عضو هیات مدیره پترو نیرو صبا

عمران بائوج

هم بنیانگذار و رییس هیات مدیره پترو نیرو صبا

ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیتهای پترونیرو صبا

پترو نیرو صبا در ساختار سازمانی خود با فعالیت در طرح های بزرگ داخل و خارج، راه اندازی شرکتهای زیر مجموعه، برقراری مشارکت کلیدی با دیگر شرکتهای مهم در زنجیره ارزش خود نظیر نورهان صنایع و کهن آسین و دارا بودن یکی از خبره ترین تیم های منابع انسانی به شرکتی بزرگ و فراملیتی تبدیل شده و در این راستا، در کنار اجرای طرح های بزرگ پیمانکاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی ، آب و نیرو، احداث دو واحد پتروشیمی در استانهای خوزستان و فارس را در حال اجرا دارد. شرکت مدبران شیمی در زمینه ساخت مجتمع شیمیایی جهت تولید محصول با ارزش انیدرید مالئیک و شرکت سیکلو برای تولید متیل آمین درلامرد استان فارس دو طرح در حال احداث مورد اشاره اند.
در حوزه بین الملل نیز، علاوه بر صادرات میلگرد به سنگال در غرب آفریقا که منجر به عهده دار شدن ریاست مرکز تجاری ایران در سنگال به شرکت پترونیرو صبا شد، سه کشور دیگر شامل عراق، عمان و نامیبیا در صدر برنامه ها برای اقدامات توسعه ای و تولیدی هستند.
طرح ساخت مجتمع بزرگ تولید پتروشیمی اوره آمونیاک در یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس، از دیگر طرح های مهم در جهت توانمندسازی و توسعه شرکت در بعد بین المللی است.