ارتقای سامانه ایمنی و آتش نشانی کارگاه مهندسی و سیستم جمع آوری درین در انبار نفت شهر ری:

مطالعات و انجام خدمات مهندسی و طراحی پایه، بنیادی و تفضیلی، تأمین اقلام مصالح و تجهیزات، انجام کلیه خدمات اجرایی ساختمانی، معماری و سیویل، برق و ابزار دقیق، مکانیکال، نصب، راه اندازی و بهره برداری

کارفرما: شرکت ملّی پخش فرآورده های نفتی ایران

نوع قرارداد: مهندسی، خرید و عملیات اجرایی _ EPC

سال راه اندازی: ۱۳۹۶

محل: استان تهران، شهرستان ری     

اهداف: ارتقاء سامانه ایمنی و آتش نشانی، ساختمان های عملیاتی و کارگاه مهندسی و سیستم جمع آوری درین