مهندسی، خرید و اجرای ساختمان های پیش ساخته به روش LSF:

مهندسی، خرید و اجرای سازهLSF ، بهینه سازی از نظر زمان و هزینه (ساخت ۴,۰۰۰ متر مربع فضای کمپ اسکان اقامتی و اداری در مدت زمان ۴ ماه)

 کارفرما: شرکت متانول کاوه

نوع قرارداد: طراحی، ساخت و اجرا – EPC

سال راه اندازی: ۱۳۹۳

محل: استان بوشهر، شهرستان بندر دیر

اهداف: احداث کمپ های اقامتی و اداری به روش LSF