انجام عملیات خاکی آماده سازی زمین سایت پروژه واحد پلی اتیلن HDPE شرکت پتروشیمی تبریز:

این پروژه جهت گسترش و ایجاد کارخانه جدید در پتروشیمی تبریز واحد پلی اتیلن سنگین(HDPE)، آماده سازی زمین، تسطیح و فنس کشی منعقد گردیده است.

کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی _PC

سال راه اندازی: ۱۴۰۳

محل: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز

اهداف: آماده سازی سایت جدید جهت ایجاد واحد پلی اتیلن (HDPE) تبریز