نمودار میله ای و ستونی

سبک پیش فرض

دارای دور خط

نمودار افقی

نمودار افقی