ظهور و بروز هر فناوری،روایتی دارد؛ داستانی که هم بخشی از هویت ماست و هم آشکار کننده بخشی از هویت و ناخودآگاه جمعی ما.

بدون روایت فناوری در هر جامعه ای، نمی توان انتظار بومی شدن و پیوند گرفتنش با زیست جهان یک جامعه را انتظار داشت.این یک روایت است؛ روایت توسعه فناوری در ایران، روایتی از پترونیرو صبا.
در دنیای امروز و در گستره سیاره ای، تغییرات نسبت به دوره های پیشین تاریخ و تمدن بشری، در مسیری پرشتاب و اعجاب آور قرارگرفته است. این روند پرسرعت، موجب شده که افراد و سازمانها برای نیل به موفقیت، ناگزیر از تغییر در نگرش و تفکر و در نتیجه شیوه انجام دادن کارها و اقدامات خود در سطوح خرد و کلان باشند.در پی شکل گیری این وضعیت و بروز تحولات فزاینده در همه ابعاد و ساحتهای کار و زندگی روزانه ما، اصطلاح پارادایم شیفت بیش از همیشه بر سر زبانها افتاده و اشاره به تغییر‌ی اساسی در جهان‌بینی، مفاهیم و روشها در تمام عرصه ها دارد.بر این مبنا، اداره سازمانها و بنگاههای اقتصادی در هزاره سوم و قرن بیست و یکم تنها با الگوواره های نگرشی، رفتاری و درک فضای جدید قابل انجام است.با طرح این مساله، موضوع چگونگی خروج از بن بست و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت، به ذهن متبادر می شود.

در این باره توصیه اغلب کسانی که نگرشی جامع و تمام عیار به موضوعات مبتلابه دارند، اتخاذ رویکردی است که در آن افراد و سازمانها از بهم ریختن قواعد و چارچوبها نمی هراسند و بجای ترس از شکست، با تمرکز و هدف گرایی از خلاقیت های آنی و تدریجی استفاده می کنند و طرحی نو درمی اندازند. طرحی که می خواهد هوشمندانه در رقابت ها، برنده بوده و فردایی روشن تر را پیش رو خلق نماید.در پیوند با این موضوع، در طیف سازمانها و بنگاههایی که خلق ارزش و ساخت جهانی چندساحتی، زیستی سالم و شادکام برای کارکنان و شهروندان، اصلی ترین موضوع و دغدغه است، پترو نیرو صبا مثال خوبی برای حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است.گردانندگان این شرکت جوان ، توانسته اند با بکارگیری و جذب متخصصان و کارکنان با انگیزه ، ایجاد همگرایی بین بخشی و برقراری مشارکتهای کلیدی و اتصالات عمیق ، نقشی مهم در طرح های ارزشمند و ماندگار حوزه انرژی و نیرو داشته باشند و اکنون در قامت شرکتی تماما خصوصی، دانش محور و فراملی، در دو بعد کیفی و کمی رو به توسعه باشد.یکی از اقدامات سالهای گذشته این شرکت، توجه به تغییرات حوزه فناوری و نوآوری بوده است. چرا که بی توجهی در این زمینه، باعث افزایش ضریب شکست می شود. دراین چشم انداز اهتمام به نوآوری برای شرکتها، نه یک انتخاب که یک الزام برای ماندن و توسعه دادن است. در واقع، نوآوری و فناوری در قلمرو کسب و کار، به مثابه تغییر دهنده توازن قدرت و موقعیت، به نفع نوگراها پیشگامان است.

یکی از اتفاقات بسیار خوب سال 1402 شمسی، پایان چرخه ارزیابی و بررسی های روشمند و جامع نهاد اصلی پشتیبان و تسهیلگر زیست بوم نوآوری و فناوری ایران بود که در نهایت در تاریخ 8 شهریورماه، در اعلانی رسمی، این مجموعه به عنوان "شرکت دانش بنیان نوآور"، توسط معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معرفی گردید.
بر این اساس، در پانزدهمین سال فعالیت پترو نیرو صبا و در تداوم فعالیتهای توسعه ای این شرکت بزرگ و پویا، با خرد جمعی و تلاش هماهنگ سازمانی در یکسال گذشته، برگ تازه ای از موفقیت این شرکت خصوصی رقم خورد و مراتب علمی، پژوهشی و تحقیقی پترو نیرو صبا در روند اجرای طرح های ملی، مورد توجه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی و عالی ترین سطح سیاستگذاری کشور قرار گرفت.
بر این اساس، پترونیرو صبا با برند PNS نخستین Epc ایران در نظام جامع پیمانکاری طرح های عظیم حوزه انرژی و نیرو است که توانسته با مستندنگاری و مدیریت دانش، روند خلاقانه و مبتکرانه خود در رفع تنگناهای گلوگاهی، کاهش وابستگی و تکیه بر توان بومی را در مراجع ذیصلاح و رسمی اثبات نماید.
پترونیرو صبا که با کسب این افتخار، عنوان نوآور بودن در زمینه طراحی نرم افزار جامع پایپینگ صنایع پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده و مشمول حمایت های قانونی بر روی محصولات تائیدی شده است، خود را مقید و محدود به این وضعیت نمی داند و برنامه های گسترده ای برای این حوزه دارد.پترو نیرو صبا” به این نتیجه عملی رسیده است که تولید، انتقال و انتشار دانش و فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جنبه جهانی به خود گرفته و با توجه به ماهیت سیال علم و فناوری، کسب و کاری موفق است که اقدامات و فعالیت های خود را با تغییرات و نوآوری های بسیار سریع این حوزه همراه و همگام سازد.

پترونیرو صبا که با کسب این افتخار، عنوان نوآور بودن در زمینه طراحی نرم افزار جامع پایپینگ صنایع پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده و مشمول حمایت های قانونی بر روی محصولات تائیدی شده است، خود را مقید و محدود به این وضعیت نمی داند و برنامه های گسترده ای برای این حوزه دارد.
پترو نیرو صبا” به این نتیجه عملی رسیده است که تولید، انتقال و انتشار دانش و فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جنبه جهانی به خود گرفته و با توجه به ماهیت سیال علم و فناوری، کسب و کاری موفق است که اقدامات و فعالیت های خود را با تغییرات و نوآوری های بسیار سریع این حوزه همراه و همگام سازد.
بنابراین گریز و گزیری جز مجهز شدن به دانش، خرد، بینش و نگرش نیست و طبعا موفقیت های قابل سنجشی چون افزایش درآمد و فروش، افزایش سهم بازار ملی و بین المللی، پیشرو و رهبر بودن در کسب و کار و نهایتاً ماندگاری، از پیامدهای چنین اهتمام و رویه ای است.

پترونیرو صبا با برند PNS نخستین Epc ایران در نظام جامع پیمانکاری طرح های عظیم حوزه انرژی و نیرو است که توانسته با مستندنگاری و مدیریت دانش، روند خلاقانه و مبتکرانه خود در رفع تنگناهای گلوگاهی، کاهش وابستگی و تکیه بر توان بومی را در مراجع ذیصلاح و رسمی اثبات نماید.

نوآوری به مثابه اکسیژن حیاتی برای بنگاه اقتصادی

نوآوری در بینش و نگرش، نوآوری در شیوه مدیریتی،نوآوری در منابع انسانی،نوآوری در فرایند مالی ، نوآوری در فرایند بازاریابی ، نوآوری در روابط بین المللی است و نیاز است علاوه بر پویایی مجموعه، شرکتی در درون این هلدینگ، به دور از روال و رویه های اداری و مشکلات شرکت داری و فارغ از روزمرگی، طی یک فرایند مدرن، مستقلاً ، مشخصاً و دائماً دانش و روش های نوین را شناسایی کرده و با ایجاد زمینه ای پذیرش، دستاوردها را در اختیار واحدها و لایه های مرتبط قرار دهد. این مرکز در هلدینگ پترو نیرو صبا، شرکت تازه تاسیس "توسعه نوآوری و فناوری صبا" است که وظایف خطیری در هسته مرکزی این کلان بنگاه بر عهده خواهد داشت.
پرواضح است که خلاقیت و نوآوری به دلیل ماهیت پویا و سیالی که دارد به هیچ وجه در ساختارهای سازمانی عمودی و روش های مدیریتی بسته خلق و شکوفا نمی شود. تبعاً سبک های مدیریتی شرکت، با توجه به این ویژگی نوآوری به شرح زیر است:

رهبری به جای ریاست

رهبری به جای ریاست

رهبر، انگیزه ایجاد می کند، راه را هموار می کند، پشتیبان تیم در مواقع بحران است، دستور نمی دهد، مشارکت می کند؛ امارئیس، دستور می دهد، بازخواست می کند، تنبیه می کند، مطالبه گر است، پاسخگو نیست.<br /> ما در مرکز، رهبر داریم.

مدیریت تحول آفرین و الهام بخش

مدیریت تحول آفرین و الهام بخش

مدیر تحول آفرین، دائماً منابع انسانی سازمان را تشویق می کند، محیط کار را برای آنها مناسب می کند، در تصمیم گیری ها به آنها اختیار می دهد، ارزش های شرکت را به کارکنان انتقال می دهد تا کارکنان بتوانند تغییرات و نوآوری های مثبتی را ایجاد کنند.<br /> ما در اینجا مدیر تحول آفرین داریم.

مدیریت مشارکت جو

مدیریت مشارکت جو

مدیر مشارکت جو علاوه بر مشارکت با همکاران داخلی، به دنبال جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان خود است. دائماً با افراد، سازمان ها و شرکت ها مذاکره می کند تا حمایت و مشارکت آنها را در خلق یک ایده جدید و خدمت جدید جلب کند. تعامل، تفاهم و تبادل افکار با ذی نفعان درونی و بیرونی، خلق ایده و نوآوری را تسریع می کند.
چشم انداز و ماموریت

شرکت توسعه نوآوری و فناوری صبا به عنوان مرکز نوآوری، محل استقرار افراد (حقیقی و حقوقی) نخبه ای خواهد بود که در قالب تیم های تخصصی گوناگون و با رصد دائم فرایند های شرکت، روند های ملی و بین المللی زیست بوم مرتبط با شرکت و با خلق دانش و فناوری های پیشرفته و نو، خدمات جدید شامل راه کارها و راه حل های جدید برای توسعه، پیشرفت و حل مسائل و محصولات جدیدی را خلق و تولید می کنند که استفاده از آنها منجر به توسعه همه جانبه شرکت در حوزه های منابع انسانی، مالی، بازار و غیره خواهد شد.
تیم های تخصصی که به صورت موقت یا دائم در مرکز نوآوری مستقر می شوند متشکل از افرادی هستند که در تمامی حوزهای شرکت شامل مالی، اداری، منابع انسانی، فنی، بازاریابی، بازارگانی، حقوقی و…..دارای تخصص و تجربه و لزوماً ایده های نو هستند. ضمناً اعضای این تیم ها نمایندگانی از مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، صنایع (دولتی و خصوصی) و حتی سایر مراکز نوآوری مشابه خواهند بود.
در مجموع مرکز نوآوری مرکزی برای تعمق، تفکر وتعامل مستمر افراد دارای بینش و نگرش کل نگر، ایده نو و با سرعت عمل بالا و ارتباطات موثر است که نتیجه همه این مزیت ها و برتری ها، باعث پیشرفت و توسعه شرکت در سطح ملی و بین المللی می شود.

موضوع و محورهای فعالیت

موضوع فعالیت شرکت تولید، توسعه و تجارت است و برای این منظور برای دستیابی به تولید فناورانه به این نکات توجه داریم.

رصد و شناسایی جدید ترین روش ها، فرایندها و فناوری ها
شناسایی نیازهای آموزشی تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی آموزشی
انجام پروژه های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی با همکاری پژوهشگران و مراکز پژوهشی و دانشگاهی
برگزاری و شرکت در رویدادهای بهم رسان تخصصی ملی و بین المللی
انعقاد تفاهم نامه، موافقتنامه و قرارداد همکاری با افراد، سازمان های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی
بکارگیری فناوری ها، روش ها و فرایندهای نوین اخذ شده در کلیه بخش های درونی شرکت و پروژه های ملی و بین المللی درحال اجرا
سرمایه گذاری در ایده ها ی نوآورانه و فناورانه مرتبط
انتقال، جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز
شناسایی، جذب و انتقال تسهیلات و کمک به شرکت و بکارگیری آن در جهت توسعه فعالیت ها
جذب سرمایه گذاری خارجی

با آرزوی تعالی ممتد و فتح قله های سربلندی و افتخار در عرصه های ملی و بین المللی برای ایران عزیزمان و دیگر شرکتهای ارزش آفرین به ویژه پترو نیرو صبا، امیدواریم این اتفاق، آغازی بر رسوخ هرچه بیشتر تفکر نوآفرین در بدنه، سیستم و زیرسیستم های این مجموعه باشد.
پترو نیرو صبا با اهتمام به تعالی سازمانی و هدفگذاری تبدیل شدن به یک شرکت تکنولوژی بین المللی، در محورهای تولید، توسعه، تجارت و آموزش به فعالیت جدی خود ادامه خواهد داد.