پترو نیرو صبا, شرکت دانـش بنیـان نوآور
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

یکی از اقدامات سالهای گذشته این شرکت، توجه به تغییرات حوزه فناوری و نوآوری بوده است. چرا که بی توجهی در این زمینه، باعث افزایش ضریب شکست می شود. دراین چشم انداز اهتمام به نوآوری برای شرکتها، نه یک انتخاب که یک الزام برای ماندن و توسعه دادن است. در واقع، نوآوری و فناوری در قلمرو کسب و کار، به مثابه تغییر دهنده توازن قدرت و موقعیت، به نفع نوگراها پیشگامان است. پترونیرو صبا با برند PNS نخستین Epc ایران در نظام جامع پیمانکاری طرح های عظیم حوزه انرژی و نیرو است که توانسته با مستندنگاری و مدیریت دانش، روند خلاقانه ...

نگارخانه
این کارآفرین ملی گفت

آرزومند تعالی ممتد و فتح قله های سربلندی و افتخار در عرصه های ملی و بین المللی برای ایران عزیزمان و دیگر شرکتهای ارزش آفرین به ویژه پترو نیرو صبا هستم و امیدوارم این اتفاق، آغازی بر رسوخ هرچه بیشتر تفکر نوآفرین در بدنه، سیستم و زیرسیستم های این مجموعه باشد. پترو نیرو صبا با اهتمام به تعالی سازمانی و هدفگذاری تبدیل شدن به یک شرکت تکنولوژی بین المللی، در محورهای تولید، توسعه، تجارت و آموزش به فعالیت جدی خود ادامه خواهد داد.